متن نوحه های ترکی آذربایجانی – اشعار نوحه های تورکی

گلمیشیک تشت آپاراق، سۇ تؤکۆب ائحسان ائلییه‌ک

کـــربــلا تئشنـه‌لـرین یــاد ائـدیــب، افغــان ائـلییــه‌ک

 

آغــلایـاق قـاسیمـه، عبّـاســه علـــی اصـغـــره بیـــز

چــون عــزادارێـق حـۆسئینــه، هـم علـی اکبــره بیـز

ســوزش-ی-قلبلــه نـالــه ائــده‌ک اوْل ســروه‌ره بیــز

شور-ی-عئشقیله حۆسئن وای دئییب افغان ائلییه‌ک

بیلیسیــز شیعـــه بــۇ آی مــاه-ی-محــرّم آیــێ‌دێــر

مــوسئم-ی-شــور-وْ-نـوا، ائتمـه‌گـه ماتــه‌م آیــێ‌دێر

جوش ائده‌ر خون-ی-حۆسئن، شیعه‌لرین غم آیێ‌دێر

سس چکیب شـوره گلیـب، نـوحـه-وْ-فـریاد ائلییـه‌ک

 

قۇرۇیـان لبلـه‌ری یاده سـالێـن ائـی شیعـه اوْلان

تؤک یـۆزه گؤزیاشێـوێ شـوره گلیـب ائیلـه فغـان

سۇ قضایاسێ حۆسئینین اۆره‌گین ائیله‌دی قـان

بیزده بۇ بزمده، چشـم-ی-تری گیـریـان ائلییـه‌ک

 

ساخلاما ال باشۇوا وۇر، بۇ حۆسئن ماته‌میدیر

آغلا قان، شور-وْ-نوا ائت، بۇ حۆسئن ماته‌میدیر

هر طره‌ف آه-وْ-فغاندیر، بۇ حۆسئن ماته‌میدیر

ارزیشی یوْخدۇ کی جانێن، اوْنا قۇربان ائلییه‌ک

 

واحۆسئینا دییه‌ریـک، چاک-ی-گریبان ائلــه‌ریـک

سینـه زنجیـر وۇرۇب، قـلبیمیـزی قـان ائلـه‌ریـک

شور-ی-آفاقه سالێب، گریه-وْ-سـوزان ائله‌ریـک

یئـری وار حـالێمێـزێ بــۇردا پـریشـان ائـلییـه‌ک

قوْشار: تبریزلی صحّاف

 

نئجـه قان آغلاماسـۇن1 داش بـۇ گـۆن

کسیلیب یئتمیـش ایکی باش بۇ گـۆن

 

تؤکۆلۆب توْپراغا باشسێز شهــداء

کـربـلا دشتـی اوْلـۇب کوه-ی-مئنا

مـوج ایـده‌ر قانیلـه دریـای-ی-بــلا

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

بۇ همان گۆندی باتۇب2 یاسه جاهان

بوْیانۇب3 قانه سۇسۇز پیر-وْ-جاوان

انبیالر باش آچۇب4 آغلۇرێ5 قان

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

بۇ همان گۆندی سوْلۇب دین چمه‌نی

سارالۇب6 سرو-وْ-گۆل-وْ-یـاسـه‌مه‌نـی

قطعـه-قطعــه اوْلـۇب اکبـــر بـــده‌نــی

نئجـه قـان آغلامـاسـۇن داش بــۇ گـۆن

 

وئردی لئیلایه خبر شاه-ی-زمن

اکبرون گلدی، گل ائی کان-ی-محن

بیر عبانین دوْلۇسێ7 قانلۇ8 بده‌ن

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

توْی تۇتۇب قاسمه شاهنشه-ی-دین

ائتدیله‌ر بزم-ی-عزا حیجله‌گهین

یاخدێ قانیله حنا تازه گلین

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

نئجه توْی ناله سماواته سالۇب9

ناله داماد آناسێندان اۇجالۇب10

بده‌نی آتلار آیاغێنده قالۇب11

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

«حرمله» آلدێ اله تیر-وْ-کمان

اصغرین حلقین ایدۇب12 تیره نیشان

ایچدیرۇب13 سۇ یئرینه قێرمێزێ قان

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

کسدی اشرار-ی-دنی سۇ یوْلۇنێ14

تئشنه سقّانون15 آلۇب ساغ سوْلۇنێ16

هم ساغێن سالدێلار هم سوْل قوْلۇنێ17

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

سالدێ دونیایه شرر شئمر-ی-دَنی

کسدی عطشان سر-س-شاه-ی-زَمَنی

قالدێ باشسێز قۇرێ18 یئرده بده‌نی

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

 

سنده صحّاف ائله شوْر-وْ-فغان

مَطلَبون تا وئره خلّاق-ی-جاهان

بۇ گؤزه‌ل مطلعی قێل بیرده بیان

نئجه قان آغلاماسۇن داش بۇ گۆن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آغلاماسێن

2- باتێب

3- بوْیانێب

4- آچێب

5- آغلایێر

6- سارالێب

7-دوْلۇسۇ

8- قانلێ

9- سالێب

10- اۇجالێب

11- قالێب

12- ائدیب

13-ایچدیریب

14- یوْلۇنۇ

15- سقّانێن

16-سوْلۇنۇ

17- قوْلۇنۇ

18- قۇرۇ

حضرت رقیّه (س) قتلگاهدا آتاسێنێن باشسێز بده‌نیله ویداع ائده‌ره‌ک سؤیلۆر:

قوْشار: کریمی

 

سنیـن یانـۇنـدا گـؤر بابا، وۇرانـدا کـوفییان منـی

گئدینجه شامه اؤلدۆره‌ر، یقین بۇ ساریبان منـی


 

هانی ازه‌لکی عیزّه‌تیم، نه گلدی آل-ی-هاشیمه؟

قالێب هایاندا اکبریم؟ وۇرۇللا قمچی باشیمه

عمیم هانی؟ گلیب باخا گؤزیمده قانلێ یاشیمه

گؤره سالێب نه حالته؟ بۇ گرده‌ن-ی-زمان منی

 

 

مگه‌ر یتیمه قێزلارێ سالار بۇ حاله روزگار

نه وار باشێمدا معجریم، نه یۆزده بُرقَع-وْ-خمار

جفای-ی-تازییانه دن وجودیم اوْلدۇ زخمدار

ندیر گۆناهیم ائی بابا؟ وۇرۇر بۇ شامییان منی

 

ائدیبله غم خزینه‌سی، بۇ قلب-ی-پاره پاره‌می

یاناندا خئیمه‌گاهیمیز، آلێبلا گوشواره‌می

یوْخۇمدۇ بیر کسیم بابا، کسیبله راه-ی-چاره‌می

سالێبلا آت قاباغێنا، ائدیبله باغرێ قان منی

 

یتیمه بیر قێزام بابا، اسیر-وْ-خواره‌م آغلارام

گئدیبدی صبر-وْ-طاقه‌تیم، علیل-وْ-زاره‌م آغلارام

گله‌ن وۇرار، گئده‌ن وۇرار، یوْخۇمدۇ چاره‌م آغلارام

غریق-ی-سئیل-ی-اشک ائده‌ر، بۇ چشم-ی-خونفیشان منی

 

وۇرۇبدێ سیلی شئمر-ی-دون، بنؤوشه تک یانێب اۆزۆم

اوْدۇر کی متّصل تؤکۆر، عذاره قانلێ گؤزیاشێم

قوْلۇمۇ باغلایێب عدو، دؤنۆبدۆ شامه گۆندۆزۆم

کسیر قوْلۇمۇ اینجیدیر، بۇ بند-ی-ریسمان منی

 

نقدری صبر ائدیم مگه‌ر، دیل آچمایێم شیکایه‌ته

هله جفاسی دۆشمه‌نین، یئتیشمه‌ییب نهایه‌ته

عیالیوی اسیر ائدیب، چکیلله هر ویلایه‌ته

خرابه‌لرده اؤلدۆرۆر، بۇ مئحنه‌ت-ی-گیران منی

 

علاج یوْخدۇ دینمیره‌م، وۇراندا شئمر عیتابیله

باشۇن دالێنجا شامه دک، گره‌ک گله‌م شیتابیله

وئره‌م خرابه‌لرده جان، بۇ سوز-وْ-ائلتیهابیله

غم-ی-فیراقون ائیله‌ییب، علیل-وْ-ناتوان منی

 

دوْیۇنجا آغلێیانمادێم، اۆره‌کده قالدێ حسره‌تیم

دییار-ی-شامه عازیمه‌م، چتیندی بیر رجعتیم

بۇیۇر دارێخماسێن بی‌بیم، یئتیشسه هر اذیتیم

قاباغا وئرسین اللــه‌رین، وۇراندا ساریبان منی

 

بۇ اهل-ی-کینه آنلایێب کی من چوْخ ایستیره‌م سنی

اوْدۇر سبب کی چکدیله‌ر، بۇ قتلگاهیده‌ن منی

موزاحیم اوْلمایێم داخێ، مرخّص ائت رقیّه‌نی

اگرچی سن‌سیز اؤلدۆرۆر، بۇ ناله-وْ-فغان منی

 

گله‌نده؛ قارداشێم منی سوار ائدیردی محمیله

محبّت‌ ایله ائندیریب یئته‌نده هر منازیله

اوْدۇر کی آختارێر گؤزۆم، کی بلکه اکبریم گله

سوار ائده کجاوییه اوْ یار-ی-مئریبان منی

 

کریمی‌نین رقیّه‌ده‌ن حیمایه‌ت آرزوسی وار

همین بۇ شئعره جاییزه شفاعه‌ت آرزوسی وار

هوای-ی-شامی چوْخ سئویر، زییاره‌ت آرزوسی وار

                دئییر یئتیر اوْ قبره ائی، خودای-ی-لامکان منی

نوحه استمداد جناب* مسلم (ع) – شاعر: مضطر

مضطر
اردبیلی
شاعر مرثیه سرا که نوحه های وی زیبا و تقریبا" در تمام زوایای
عاشورا می باشد. وی در نوحه سرایی سر آمد بوده و نوحه های فراوانی به
یادگار گذاشته است. در این مقال با نوحه ای از او در مورد جناب مسلم آشنا
می شویم انشاءالله در پستهای بعدی باز هم از او نوحه خواهم نوشت
: 

  دوْره‌می دؤرد طره‌ف آلێب، آتلێ پییاده یا حۆسئیـن

  «اکبر»ی یوْلـلا یالقـۇزام، کوفییـه داده یـا حۆسئیـن

 

ائتمیشه‌م اوْل قده‌ر بۇ گۆن جنگ-وْ-جده‌ل یوْرۇلمۇشام

جانیمــه دوْیمـۇشام یئتیـب باشـه اجـه‌ل یوْرۇلمـۇشام

ائتمیــره‌م اوْل جسـاره‌تـی دادیمـه گــل یــوْرۇلمـۇشام

خواهیشیـم اوْنـدادێـر فقط سال منی داده یا حۆسئیـن

 

تیغلـه‌ریــن ســـۇواردێــلار کوفــه‌نین اهلــی زهریلــه‌ن

دستــه بئـده‌ستــه قتلیمــه ائیلیــر هــۇجــوم قهریله‌ن

بیــر نفــه‌ره‌م یــارالێیــام، جنــگ ائدیــره‌م بـۇ شهریله‌ن

قالـدیـم اۆزۆک قاشـێ کیمـی گـؤر نـه آرادا یا حۆسئین

 

گلمـه بــۇ شهر-ی-کوفییه، دۆشمه بو من دۆشه‌ن حالا

یــوْللا عــم اوغلـۇ‌مێـن بیریــن، بلکــه گلیب قیصـاص آلا

یــا اوْل ابــالفضلیـــن گلیــب، منلـــه وئرئیـــدی ال الــه

قــوْیمــایــا مــن اسیــر اولام ابـن-ی-زیاده یا حۆسئیـن

 

کــوفـه ده مـن قـوْناق ایدیم، حۆرمه‌تیم اوْلمادێ منیم

کیسـه‌لـه‌رینـده دوْر ایدیـم قییمــه‌تیـم اوْلمـادێ منیـم

وئـردیلـه سـۇ ایچـه‌م ولـی، قیسمه‌تیم اوْلمادی منیم

قانێم ائدیب سۇ جامی‌نی رنگ-ی-طلا ده یا حۆسئین

 

یوْخــدۇ بــۇ شهـریـده یئــریـم کـوچـه اوْلۇبـدۇ گـردیشم

ائیلیــری میــزبانــلارێــم داشــلار ایلـــه‌ن نــوازئـشیــم

وۇردۇلا بیر قێلێج دۆشۆب اۆست دوْداغێم ایکی دیشم

قانێمیلــه‌ن بــوْیانــدێ بــۇ کـوچـه بۇ جـاده یا حـۆسئین

 

بئیلــه کـی اۆستۆمه منیم، صرصر-ی-ظۆلم‌لـه‌ر اســـه‌ر

مــۆلتـه‌فیتــه‌م بــۇ باشێمـه، نه گله‌جه‌کدی سربئسـه‌ر

باشێمـێ بـام-ی-قصـریـده، چــۆن بـۇ گـوروه گؤر کسـه‌ر

کــوچـی‌یه نعشیمـی آتـار قالسێـن آراده یــا حـۆسئیــن

 

باقــی حیـکـایـه‌تیمـی سـن سمت-ی-هـوادن آل خبـه‌ر

قاصــد اوْلان غــریب چــۆن بـــاد-ی-صبــاده‌ن آل خبـــه‌ر

باشێمێــن هــر بــلاسینـی نـوک-ی-جیـداده‌ن آل خبـه‌ر

گئتمـــه‌لـی‌یه‌م سنین کیمی شامه جیداده یا حۆسئین

 

مضطــــر ارده‌بیــلــی‌یـــــه‌م ائیلـــه تــــوجّــه حــالیمـــه

شـــوْق-ی-زیــاره‌تــون دۆشـــۆب مـدّتـی دۇر بۇ قلبیمـه

مـن سنـی آنـد وئـرره‌م اوْل، درد-ی-مـلال-ی-مسلــمـه

یئتســــه حـوضـور-ی-پاکیـوه، کـرب-وْ-بـلاده یا حۆسئین

 

*ترکان مسلم بن عقیل را جناب مسلم خوانند. و علت این را من نمی دانم- التماس دعا

ای قلم سؤزلرینده اثر یوخ

ای قلم سوزلرینده اثر یوخ ،آشنادن منه بیر خبر یوخ
ای قلم در حرفهایت اثری نیست ،برای من از آشنا یک خبر نیست
گلدی بو جمعه ده گِده آلله ،فاطمه یوسفینن خبر یوخ
ای خدا این جمعه هم آمدو رفت ،از یوسف فاطمه هم خبری نیست


یاندی پروانه لر شمع سوندی ،آیریلیقدان اوره قانه دوندی
پروانه ها سوختند در پایان عمر شمع ،از جدایی دلها همه خون شد
شانیده رتبه ده بی بدلسن ،هر گوزلده اقا سن گوزلسن
در شان و رتبه بی همتایی ،و از هر زیبا،زیباتری ای اقا
کیم دییر آیریلیق درده سالماز ،عاشقین دردینه الدن آلماز
چه کسی میگوید جدایی انسان را دردمند نمیکند ،صبر عاشق را لبریز نمیکند
ای گوزوم یوللارا باخ داریخما ،گون همیشه بولوت آتدا گالماز
ای چشمهایم دلتنگ نشوید و به راه همچنان نگاه کنید ،چرا که همیشه آفتاب پشت ابر نمیماند .
غنچه گوللر نه اندازه سولسون ،قلبیلر گویما قانیله دولسون
غنچه ها تا چه اندازه پر پر شوند ،مگذار قلبهای منتظران خون شود
گلدی بو جمعه ده گلمه دین سن ،گون ساییم جمعه ی دیگر اولسون
این جمعه هم آمد اما تو نیامدی ،روزها را می شمارم تا جمعه ی دیگر شود .
ای صفایی هَله دوز فراقه ،یول سالاغ بیزده بیرده عراقه
ای صفایی بر فراقش صبر کن ،تا بار دیگر مسیرمان به سوی عراق افتد
قلبیلر غصه دن داغلی گالدی ،یا امام زمان گََل اماندی
که قلبها از غصه ات داغدار شده است ،یا امام زمان بیا و رحم کن

 

من زینب نام‏ آورم

نوحه شهامت حضرت زینب علیهاالسلام


————————————————
آه اى یزید فتنه‏گر من زینب نام‏ آورم
مظلوم حسینون یاورى بنت على‏الحیدرم


————————————————


                   ***


فکر ایلمه قول باغلیام ناچار اسیرم دشمنه
بیر قهرمان نامى‏ام، باخما حقارتلن منه
شاماته گلدیم گوندوزى، شام ایلیم ظالم سنه
یاخشى تانى من زینبم، دخت امیر خیبرم

فکر ائتمه قارداشیم ئولوب، قرآن شهیدى زنده‏دى
ظالم جهاندا محو اولار،مظلوم ئولن پاینده‏دى
قانه‏باتوب گرچه حسین، روح جهادى‏منده‏دى
آگاه اول اى شوم دنى، منده حسین دیگرم


قرآن یولوندا هر بلا، باشیمه گلسه راضى‏ام
عطشان‏حسین‏تک‏جان‏به‏کف،عشق‏وشرف‏جانبازى‏ام
کرببلا سلطانى‏نون شوریده‏سر سربازى‏ام
شاه شهیده رهروم، فوج اسیره رهبرم


خط مقدّمده بو گون، فتح مسلّم منده‏دى
اشرارى‏ نابود ایلین، کفرى ییخان‏ دم منده‏دى
قانه باتوب عبّاس اگر، میداندا پرچم منده‏دى
حق حسینى من گرک، یکسر جهانه گؤسترم


گؤررم بیر ایش حیران قالار، دنیا بویى دنیا منه
قصر جفاده عجزیلن، تعظیم ائدر اعدا منه
فخر ایلیر حیدر منه، احسن دئیر زهرا منه
زهرا آناملان حیدره، من بیر دلاور دلبرم


اى امپراطور ستم، بنیادوه نفرین سنون
شیطان‏صفت شیطان‏روش اجدادوه نفرین سنون
یابن معاویه پلید استادوه نفرین سنون
آل امیّه ظلمینى، من عالمه فاش ایلرم


حقدن نه گلسه سربه‏سر، لطف و عنایتدور بیزه
شور و شهادت دهریده، شأن و شرافتدور بیزه
بیز مصطفى اولادیوک، صبر استطاعتدور بیزه
آل رسول اللهه من، هم یاورم هم مفخرم


من فاطمه دلبندى‏ام، جور زماندان قورخمارام
هند اوغلونا باش‏اگمرم،شمر و سناندان قورخمارام
راه شرفده راهى‏ام ابلیسیاندان قورخمارام
دم ویررام حقدن تا ابد، بو عشقیله سوداگرم


زینب بو شام‏ شومه گر،اود ویرماسا زینب دگول
گویدن بلا بو شهره گر،یاغدیرماسا زینب دگول
گردنکشانین گردنین، سیندیرماسا زینب دگول
کفریله سازش ائتمرم، کفّاره فرصت وئرمرم


بو شهر شومه گلمیشم، حق اوسته ثابت قالماقا
داد عدالت ویرماقا، مظلومین حقین آلماقا
سیمرغ‏ تک پر چالماقا، تختدن یزیدى سالماقا
پاتختوى فتح ایلرم، چون حیدره من مظهرم

شعر ترکی اربعین

غبار غم بورویوب کربلانی قرخ گوندی 

نی یون نواسی دوتوب نینوانی قرخ گوندی
ولایتین چمنینده ایاقلانوب گوللر   شهید ائدوبله سوسوز باغبانی قرخ گوندی چمندن آیری دوشوب بلبلان دلخسته گورَنمیوبله گوزل گولستانی قرخ گوندی
نه باغبانه ترحم ائدوبله نه گولونه   آتادان آیری سالوبلار بالانی قرخ گوندی
دیار کرب وبلاده بیر اتفاق دوشوب  دوشوبدی دیلره غم داستانی قرخ گوندی
آخوبدی خون خدانین قانی یره ناحق   قان آغلادور بو محن آسمانی قرخ گوندی
دیَنورم دیه بیلمم نه ظلم ائدوبدی یزید ملول ائدوب ستمی ماسوانی قرخ گوندی
اولوبدی غارت حسینون او کهنه پیرهنی ائدوبله جامه سیه انس و جانی قرخ گوندی
ستمله قول قولا باغلاندی اهل بیت نبی  دوشوبدی چوللره غم کاروانی قرخ گوندی
آتام آنام اولا قربان او زینبه که اولوب حسین بالا لارینون پاسبانی قرخ گوندی
هرعاشق آیری دوشه یاریدن یاتا بیلمزرباب یاتمادی گویا بیر انی قرخ گوندی
ایچبدی سو صودیلن دوشلری دولوبدی ولیگزور تاپانموری دیلسیز بالانی قرخ گوندی
بوقرخ گونون غمی یازماقیلن باشا گلمزغم عا جز ایلیوب هر بیر بیانی قرخ گوندی
بشیری  قوما  قاپوندان  ایا  امام حسین  چیخاتمیوب هله ثوب قرانی قرخ گوندی


داستان منظوم راه شام به ترکی

img/daneshnameh_up/4/46/asrashora.jpg

گوش جانیله قولاق وئرمنه ای پیر و جوان
دمعة السّاکبه ده نقل اولونوب بو جریان
کوفه دن اولدی اسیران بلا شامه روان
دوه لر اوسته قولو با غلی گئدوردی اسراء
نیزه با شینه وریلموشدی رؤوس شهداء

خطّه ی قصر مقاتلده چوخ ایستیدی هوا
قالمادی راکب و مرکوب نه طاقت نه قوا
قالدی حسرت هامی اول دشتیده بیر جرعه سووا
سعدین اوغلی دئدی بر پا ائلیون خیمه شاه
ایستیدن بلکه پناهنده اولا بوردا سپاه

دوزه لوب نچّه بویوک خیمه سرا  واویلا
دولوشوب خیمه لره قوم دغا  واویلا
گون قباقینده قالوبدور اسرا  واویلا
باش باشا وئردی رئوس شهدا یاره گوره
سالالار سایه یره عابد بیماره گوره

زینبین کیمدی چاتا  رتبه سینه پایه سینه
شرح و تفسیر یازوب سوره ی عشق آیه سینه
حضرت ساجدی قویدی دوه نین سایه سینه
دئدی یار اُسرا سن سنه عمّون قربان
یادگار شهدا سن سنه عمّون قربان

واردی گوردی او حوالی ده سکینه بیر آغاج
بئله فکر ائتدی که اوز دردینه دای تاپدی علاج
یوز قویوبدور آغاجا ساری او فرخنده مزاج
ائله کی اول آغاجین سایه سینه چاتدی خانیم
تو پراقی جمع ائلیوب بالش ائدوب یاتدی خانیم

اشقیاء خیمه ده دینجلدی دوروبلار ایاقا
نیزه باشینده کی باشلاری سالوبلار قاباقا
نه ترحّم بو یوگه ائتدی اولار نه اوشاقا
هاموسین ناقه سوار ایلدیلر سرعتیلن
گنه باشلاندی اوزون یول غمیلن مختیلن

کاروان گتدی بیر آزگون گویه ساری اوجالوب
باتدی مغربده، طبیعت باشینا قاره سالوب
ناگهان فاطمه بیلدی باجی سی چو لده قالوب
دئدی ای شمر، باجیم گلمسه گتمم بو زمان
دئدی هاردا؟ دئدی بیلمم ائلیوب هاردا مکان

ساربان سرعتیلن قاچدی بویانه اویانا
اوجادان نعره چکوب بلکه اویاتمیش اویانا
آتش شعله ور غمده اویانه او یانا
اویانوب دوردی چاغوردی باجی سی فاطمه نی
دئدی تنها نیه قویدون باجی بو چولده منی؟

ساربان دوشدی بیابانه سکینه سینه
تاپوب اول بی کسی بلکه یتوره اوز کسینه
گتوروب میندوروب اول خسته قیزی ناقه سینه
ایکی باجی اوتوروبدور گنه بیر محمل ده
گورورم حال بکا واردی بیزیم محفل ده

راه شامین جریانی یازیلوب مقتلده
نچه جور نقل اولونوب مدرکی واردور الده
بیرینی عرض ائله دیم محضروزه اوّلده
ایکمنجی جریان قلب لری قان ائلیر
ائشیدنلر بیلیرم ناله و افغان ائلیر


نقل اولوب کوفه نی ترک ائتدی اسیران بلا
یولون اوّل گجه سی چوخ چتین اولدی اولارا
ساربان گوردی سکینه ائلیور آه و نوا
سالوری یادینه خوش گونلرین آغلور او بالا
آتش آهیله عالملری داغلور او بالا

ساربان سسلدی چوخ آغلاما اینجتمه منی
یوخسا ئولدورّم اوزوم شامه کیمی یولدا سنی
قمچی وردی او قیزین باشینه اول پست و دنی
آغلادی خسته سکینه دئدی ای خسته بابا
آغلارام چون سنی ئولدوردیله حق اوسته بابا

او یتیمه قیز اوشاقی چاغروردی بابانی
خشمگین اولدی او ظالم ائله وردی بالانی
ضربتینون اثریندن چیخا آز قالدی جانی
ناقه اوستن یخلوب قالدی بیاباندا او قیز
سولدی ریحانه کیمی بوته ی هجراندا او قیز

کاروان گئتدی او ماوادن اوزاقلاشدی بیر آز
قورخولی چولده قالوب بی کس و بی محرم راز
هوشیدن گتمیشیدی دختر سلطان حجاز
ائله کی هوشه گلوب گوردی گئدوب قافله سی
بیلمدی وار نقدر قافلیه فاصله سی

الی باشینده قاچوب گاهی صولا گاهی صاغا
باخدی چوخ وحشتیلن گاهی داشا گاهی داغا
آغلادی چولده کی آهولر او یورقون اوشاغا
گه اوتوردی یره گه دوردی ایاق اوسته او قیز
او قدر قاچدی تیکان اوسته اولوب خسته او قیز

ایاقین یاره ائدوب خار مغیلان یاران
قانیلن اولدی مزیّن او بیابان یاران
ناله ائتدوقجه اولوب نی کیمی نالان یاران
دیه بولّم کی او قیز اوز یاراسین باغلامادی
قورخوسوندان سسین اوتدی اوجادان آغلامادی

دئدی آهسته خدایا نوه ی زهرایم
بیر یتیمم بو بیاباندا تک و تنهایم
آی چخوب قورخودور حتّی اوزومی اوز سایم
یواسیز قوش کیمی گوز یاشیمی گوزدن الرم
سورودن آیری دوشن اوو کیمی منده ملرم

آند وئرّم سنی یارب بابامین حرمتینه
اوجابوی تشنه علمدار عمومین غیرتینه
حضرت زینب کبری بی بی مون عفتینه
اکبر و اصغره خاطر منی بابامه یتور
یولدا ئولدورمه اقلا بو قیزی شامه یتور

صورا سلندی بابا سین منی تک قویما بابا
جامه ی و صلیمی هجرا نیویلن سویما بابا
دویما زیدون گوروشمدن گنه گل دویما بابا
بو تیکانلار آراسیندا گل باغ فدکم
منی درک ایله که وحشتلی بیاباندا تکم

کارواندان چون اثر تاپمادی آخر او بالا
دوشدی غم لر اثر یندن اوره گی حالدان حالا
گنه لازمدی باباسی او قیزی یاده سالا
باغبان آلدی گولون عطرینی ثابت دوردی
یولون اوستونده حسین بزم محبّت قوردی

نیزه بان گوردی یره باتدی جدا نچّه وجب
یارالی باش دایانوب سسله دیلر یا للعجب
نه قدر زور وئروب نیزیه اول قوم عرب
گئتمه دی ذرّه، سالوب قافله نی لنگه امام
قالدی حیران بو ایشین حکمتینه ملّت شام

دئدیلر سرّ کتاب حقی استاد بیلر
عشق شیرین ندی بیلمز هامی فرهاد بیلر
بو ایشین حکمتینی سید سجاد بیلر
گرچه باغلیدی قولی بوینی اوزی زار و علیل
ولی شمر ئوپدی ایاقین او شهه اولدی دخیل

دئدی چاره ائله ای حجّت بر حقّ خدا
گور ندور علّتی گئتمور سر شاه شهداء
او زمان ناقه دن اندی یره سجّاد آقا
روبرو گلدی دایاندی یارالی باشه اوزی
باخدی بابا سینه یاندی اورگی دولدی گوزی

وئردی اوّل ده ادبلن یارالی باشه سلام
صورا عرض ائتدی ایا سیّد و سالار و امام
ئولدوروبلر سنی ظلمیله سوسوز قوم ظلام
نیه گتمورسن ائدولّر بو قدر سعی و تلاش؟
ناگهان دوندی دالا باخدی سر نیزده باش

یوز دوتوب عمّه سینه زین العباد ائتدی خطاب
ای پرستار یتیمان حسین ایله شتاب
بیر اشاریله آتام وئردی سؤالیمه جواب
دوندی باشی دالا باخدی که بو دور عمده دلیل
سر شماری ائله قیزلاری قالان وار ائله بیل

قیزلارین آدینی بیر بیر دئدی زینب اوجادان
بیر به بیر وئردیله سس حضرته قیزلار او زمان
ولی سس گلمدی تک، نازلی سکینه بالادان
اوزونی ناقه دن آتدی یره اول ماه لقای
اوجادان وای آدامیزلیق الیندن دئدی وای

قییدوب چوللّره زینب اوره گی قان دولانور
الی باشینده بیابانیدا حیران دولانور
مرتضی نین قیزی چوخ حالی پریشان دولانور
ائلدریم تک او قرانلوق گجه ده گور نه شاخور
حیف اولا یاره لنوب دور ایاقی قانی آخور

مهریلن سسلدی نچه دفعه یولدا قالانی
قهریلن لعن ائله دی مرکبین اوستن سالانی
قوی دیوم تاپدی نجه زینب او یورقون بالانی
درد و آهیله خانیم بیر یره آخرده چاتوب
گوردی اول خسته سکینه سیخلوب داشه یاتوب

گوتدی آهسته قوجاقینه ئوپوبدور دوداقین
پاره ائتمشدی عدو غارت اولاندا قولاقین
ایندی ده یاره ائدوب خار مغیلان ایاقین
آلوب آغوشه محبّتله بالانی گتوروب
……….

 بیرده کی بیله دیولّر خانیمی زجر دغا
آختاروب تاپدی اونا ایله دی چوخ جور و جفا
ال لرین باشینه قویدی دئدی ورما او بالا
دئدی مین منله! دئدی مینمرم ای شوم و دنی
سن آپار پای پیاده باباما ایندی منی

ائله دون همدم اگر چه منی درد و غمیلن
دلخوشام همدم اولام غصّه چکن عمه مّیلن
بیر آتا مینمز حسینون قیزی نامحرمیلن
باخما آز سنّیمه سن، من نوه ی زهرایم
باخ او قرآندا حجاب آیه سینه معنایم

الغرض دوشدی قباقه الی باشدا او بالا
قمچی الده آتینا میندی قالوب زجر دالا
مرکبین قوودی دالیجا بالانین صبرین آلا
گه چکوب نعره او ظالم غضب و وحشتیلن
…….

 یتوروب قافلیه گلدی خانیملار قاباقا
هاموسی سعی ائلدی تا اونی آلسین قوجاقا
اعتنا ائتمه دی اول قیز نه بویوک نه اوشاقا
مستقیماً یتشوب باخدی باباسی باشینا
نچه یول دوندی یارالی ایاقیلان باشینا

اوّل ایش کی او بالا گوردی بوییدی او زمان
یره اگلشدی ایاقین او باشا وئردی نشان
یعنی بابا ایاقیمدان آخوری گور نجه قان
عیبی یوخ گرچه اولوب یاره بو چولده ایاقیم
حسرتم بیر بونا اول لبلره چاتمور دوداقیم

یا حسین جمع عزاداره عنایت قیل آقا
هامی عاشقدی سنه سنده حمایت قیل آقا
پای میزان عتدالتده شفاعت قیل آقا
اتگوندن یاپشوب دست نیازیله بشیر
قبریوه زائر اولور کالبا نیازیله بشیر


كربلا دشتینده طوفاندور بوگون

كربلادشتینده طوفاندوربوگون

ثاره ثاراللَّه غلطاندور بوگون

 قدسیان، كروبیان ایلوربُكا

ماسوایه روزافغاندور بوگون

 پاره پاره اولدى قرآن فرشیده

عرشیده جبریل نالاندور بوگون

 گویده اسرافیل صور غم چالور

چشم میكائیل گریاندور بوگون

 جان عالم جان وئروب جانانینه

قابض الارواح حیراندور بوگون

 آغلیوریوزیرمى دورت مین انبیاء

روزوصل وروزهجراندور بوگون

 مصطفاجنتده غم بزمى قوروب

مرتضانین قلبى شان شاندور بوگون

 مجتباایواى حسین قارداش دیور

فاطمه حالى پریشاندور بوگون

 نینوا شاهینه ایلرنى نوا

انس وجن یكسرنواخواندور بوگون

یاحسین ویاابالفضل كلمه سى

جسم اشك دلده چون جاندور بوگون

 چون مناى عشقدوركرب وبلا

گودى مقتل دولى قاندور بوگون

 شاه عشقین دوغرانوب قربانلارى

ایله بیل كه عیدقرباندور بوگون

 كعبه غم حاجیسى قاره گیوب

زینب مظلومه نالاندور بوگون

 چاره سیزدردى اولانلاره دیون

گوزیاشى هردرده درماندور بوگون

 اى گوزوم آغلا ربابین حالینه

تشنه دور، خشكیده پستاندور بوگون

 صفحه قلبینده قانیلن یازوب

هامّودان چوخ اصغرعطشاندور بوگون

 خیمه لریاندى تالاندى هرنه وار

قانیلن تپراق یكساندور بوگون

 ساربان ال كسمگه آماده‏دور

آخشاماشام غریباندور بوگون

جدوین یاسینده آغلا اى «بشیر»

آغلاماق بیراحسن احساندور بوگون


ای عمه منیم کاش ائله ایمکانیم اولیدی

img/daneshnameh_up/4/46/asrashora.jpg

نوحه‌ی زیر، درد دل دردانه‌ی سه ساله‌ی امام، حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
در خرابه با حضرت زینب و نیز دیدن سر مبارک امام است. این نوحه سروده‌ی
مرحوم استاد «رحیم منزوی اردبیلی» است. مرحوم منزوی دین بزرگی بر گردن
شاعران و مداحان ترک‌زبان دارد. کم‌تر مداحی است که بارها از شعرهای این
شاعر دل‌سوخته استفاده نکرده باشد. اشعار منزوی روان، بی‌تکلف و در عین
حال پرمعنا و سوزناک است:


اى عمه! منیم کاش ائله امکانیم اولئیدى
 سینه‌مده بو باش بیر گئجه مهمانیم اولئیدى
اى کاش بونون ذکرینى بیر آن ائشیدئیدیم
بو قانلى دوداقدان گئنه قرآن ائشیدئیدیم
هر دم بابا جانیم چاغیریب، جان ائشیدئیدیم
قوربان بابامین جان سسینه جانیم اولئیدى


اوّلده گرک باوریمى محکم ائدئیدیم
پیشوازه قاچیب گؤزلریمى پُرنم ائدئیدیم
گؤزیاشلاریمى جمع ائله‌ییب مرهم ائدئیدیم
الده یارالى لبلره درمانیم اولئیدى بیلسئیدیم اگر، اشکیمى یوللاره سپردیم
 گلسئیدى آیاغیله آیاق ردّین اؤپردیم
 فرشیم یوخودو زولفومو توپراغه دؤشردیم
 ویرانه ائویم لایق مهمانیم اولئیدىوتدو بو گئجه اوّل شبدن منى غفلت
گؤى اهلینى دعوت ائله‌یم اولمادى فرصت
دوتسئیدیم عزا من بو باشین شأنینه نسبت

جبریل گرک بو گئجه دربانیم اولئیدى

حسینیم وای حسینیم وای

نوحه‌ای که در پی می‌آید از میان نوحه‌‌های تاج‌الشعراء «یحیوی اردبیلی»
(1280ـ 1358 ش)، از شاعران بزرگ مرثیه‌ی ترکی انتخاب شده است. یحیوی،
استاد تصویرپردازی است. تصویرپردازی‌های او چنان زیباست که هر خواننده‌ای
را مسحور خود می‌کند.
نوحه از زبان حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) خطاب به تن مجروح اباعبدالله (علیه‌السلام) است.

یارالارین آخار قانى
ائدر گولنار میدانى
باجین قوربان باشین هانى؟
حسینیم واى، حسینیم واى

سینه‏ن اوسته یاران چوخدور
تمامى نیزه و اوخدور
اؤپم بوسه یئرى یوخدور
حسینیم واى، حسینیم واى
سوسوز الده اؤلن قارداش
یارالى جان وئرن قارداش
هانى اول پیرهن قارداش
حسینیم واى، حسینیم واى…
گرک قان آغلاسین زینب
جهانى داغلاسین زینب
سنه یاس ساخلاسین زینب
حسینیم واى، حسینیم واى…
بولود تک دولماییم، نئیلیم
پریشان اولماییم، نئیلیم
آچیب باش، یولماییم، نئیلیم
حسینیم واى، حسینیم واى


ای نور عینیم منزل مبارک

این نوحه سروده‌ی «صراف تبریزی» است. صراف یکى از چهره‏هاى نامدار مرثیه‌ی
آذربایجان است. قصیده‌ها، غزل‌ها و نوحه‏هاى صراف، مبیّن استعداد شگرف و
فضل و دانش اوست. وى به سال 1271 قمرى در تبریز چشم به جهان گشود و در سال
1325 از دنیا رفت.
نوحه‏اى که در زیر مى‏آید، زبان حال حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها
خطاب به فرزندش اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) است. این نوحه مصائب تنور
خولى را بازگو می‌کند:

اى نور عینیم! منزل مبارک
بی‌کس حسینیم! منزل مبارک
چوخ اشک چشمین بنزتمه سیله
یاندیم منى گل، یاندیرما بئیله
دور بیر آناوا خوش گلدین ائیله
اى نور عینیم، منزل مبارک
دیندیر منى، من زهرا آنانم
بو دینمه‌مکدن چوخ بدگمانم
سن خانه‌صاحب، من میهمانم
اى نور عینم منزل مبارک

باشیندی مشکات، آیات نوره
مطبخ‌سرانى دؤندردى طوره
خولى اوتانمیب، قویموش تنوره
اى نور عینیم! منزل مبارک
لازمدی یاتسین بولبول گول اوسته
تا سایه سالسین گول بولبول اوسته
دور سینه‌مه گَل، یاتما کول اوسته
اى نور عینم! منزل مبارک
سمیشدیم ایندى قان ایچره یانین
خشک ائیله‌ییردیم زلفیمله قانین
ناگه یئتیشدى اؤز ساربانین
اى نور عینم! منزل مبارک…
Advertisements

Bir Cavab

 1. مجموعه نوحه های ترکی

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/17/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%84%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9/

  دانلود مداحی های ترکی حاج صدیف

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/17/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7/

  گلچین مداحی های آذربایجان

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/17/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7/

  مداحی های ترکی محرم 86

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/17/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/

  نوحه های ترکی علیزاده

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/17/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88/

  نوحه های ترکی حاجسلیم موذن زاده

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/17/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b0%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c-103-mp3/

  داونلود مجموه کامل نوحه ای تری از مداحان بزرگ آذربایجان

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/02/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7/

  دالود نوحه های ترکی آذربایجانی

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/02/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-mp3-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87-%d9%84%d8%b1/

  تورکی نوحه لر – ای قلم و ییخیلیب عباسیم

  https://duzluoglan.wordpress.com/2009/12/02/%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87-%d9%84%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%da%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%db%8c%db%8c%d8%ae%db%8c/

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: